Põhimäärus

Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja lasteaia põhimäärusest. 

Lasteaia põhimäärusega kehtestatakse:

  • Lasteaia liik ja struktuur
  • hoolekogu ja direktori pädevus
  • lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alused
  • laste ja lastevanemate õigused ja kohustused
  • õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused
  • lasteaia rahastamine ja järelevalve.