Lasteaia tasud

Osalustasu

 • Lasteaia kohatasu on 15% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast (aastal 2024 123 eurot kalendrikuus) ja õppetasu 20 eurot kalendrikuus.
 • Kohatasu ei kohaldata, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vald.
 • Lapsevanem maksab osalustasu hetkest, mil laps on kinnitatud direktori käskkirjaga lasteaia nimekirja.
 • Osalustasu tasutakse alati täiskuu eest. Lapse puudumine lasteaiast osalustasu suurust ei mõjuta.
 • Lasteaia kollektiivpuhkusel viibimise perioodi eest osalustasu tasuma ei pea.
 • Suvise valverühma kasutamise korral (juulikuu) tuleb lapsevanemal tasuda osalustasu ettemaksuna terve kuu eest sõltumata sellest, mitu päeva laps valverühmas kohta kasutab.

Toiduraha

 • Lapse toidupäeva maksumus on 2,30 eurot, sealhulgas hommikusöök 0,65 eurot, lõunasöök 1,10 eurot, oode 0,55 eurot
 • Lapsevanem võib valida, milliseid toidukordi laps lasteaias sööb.
 • Muudatusi toidukordade valikus soovitame teha kuu lõikes.
 • Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab direktor.

Soodustused

 • Lapse pikemaajalise haigusest tingitud tõendatava puudumise korral (üle ühe kalendrikuu) vabastatakse lapsevanem avalduse alusel osalustasu (õppetasu) maksmisest
 • Lapsevanem võib taotleda osalustasust (õppetasu) ja/või toidurahast vabastamist juhul, kui pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem, kui  Kuusalu Vallavolikogu poolt kehtestatud kohalik toimetulekupiir, milleks on kahekordne riiklik toimetulekupiir (400 eurot).
 • Sissetulekust tulenevate toetuste taotlemiseks esitab lapsevanem kaks korda aastas – 15. septembriks ja 15. jaanuariks valla sotsiaalosakonda avalduse. Vajadusel saab toetusavaldusi esitada ka õppeaasta vältel jooksvalt.
 • Taotlusi toetuste saamiseks võetakse vastu Spoku keskkonnas, digiallkirjastatult e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee saadetuna või vastuvõtuaegadel, kuhu tuleb eelregistreerida, (E 8.30 – 12.00, K 13.00 – 18.00) sotsiaalteenistuses kohapeal.
 • Toetuste määramise otsustab valla haridus- ja sotsiaalteenistuse ametnik.
 • Toetused määratakse perioodideks 01. september – 31. detsember ja 01. jaanuar – 31. august.
 • Õigus soodustustele on Kuusalu valla elanikel.

Arvete tasumine

 • Lapsevanem saab oma e-posti aadressile või lasteaiast paberkandjal vallavalitsuse rahandusosakonna koostatud arve.
 • Arvete tasumine toimub järgneval kuul.
 • Osalustasu ja/või toiduraha tasumata jätmise korral kahe kalendrikuu eest tehakse lapsevanemale lasteaia direktori poolt kirjalik meeldetuletus.