Õppe – ja kasvatustegevus

Õppeaasta moto

Koos hea meil olla!

Lapse heaolu toetamine läbi loovuse ja liikumise – vaimne tervis.

Õppeaasta peaeesmärk

Laps teeb hingele pai liikudes ja loovalt tegutsedes

Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Suvekuudel toimub õppetegevus vähendatud mahus. Õppe- ja kasvatustegevuse alused määrab kindlaks koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, millest lähtuvalt on koostatud lasteaia õppekava.

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Õppe- ja kasvatustegevuse sisu viiakse lasteni kuues ainevaldkonnas:

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Muusika
  • Liikumine

Meie lasteaia õppekasvatustegevuse eripäraks on süvendatud tegelemine õppeaastaks valitud peateemaga. Peateemade sisuks on olnud looduse tundmine ja loodushoid, tervisekäitumise ja liikumise väärtustamine, lastekirjanduse süvendatud tutvustamine, lastekirjanduse ja ümbritseva elu tutvustamine läbi lavastus- ja loovmängu, väärtuskasvatus, terviseedendus.  

Meie lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.
Lisaks rühmaõpetajatele ja õpetaja abidele on lasteaias muusika- ja liikumisõpetaja.

Kuusalu valla eelkooli- ja kooliealistele lastele ning õpetajatele ja vanematele pakuvad eripedagoogilist, logopeedilist, psühholoogilist ja tervisealast nõustamist Kuusalu Hariduse Tugikeskuse spetsialistid. Meie lasteaias osutavad teenust tugikeskuse eripedagoogid, logopeed ja tervishoiutöötaja.