Õppe – ja kasvatustegevuse põhimõtted

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted hõlmavad arengutegevuse printsiipe: eakohasus, võimetekohasus, kergemalt raskemale, tuntult tundmatule, korduv, varieeruv harjutamine, laste motiveerimine ja vabatahtlikkus, integratsioon erinevate ainete vahel teemade kaupa.

Koostöö ja avatus

Lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteasutuse lapsest lähtuv koostöö, mis on suunatud tervikliku arengukeskkonna kujundamisele. Lasteasutuse tegevus on perekonnale avatud. Õppimine on vastastikune aktiivne protsess lapse ja täiskasvanu vahel, teiste laste ja ümbritseva keskkonna vahel.

Traditsioonide ja rahvakalendri järgimine

Kasvatamisel ja arendamisel väärtustatakse eesti ja piirkondlikke kultuuritraditsioone. Õppe- ja kasvatustegevus on tihedalt seotud rahvakalendriga.

Turvalisus

Lapsed viibivad turvalises ja koduses õhkkonnas, kus neil on hea olla ja koos tegutseda.

Mitmekesisus

Õpi- ja mängukeskkond on mitmekesine. Tegevus- ja päevakavad soodustavad lapse maksimaalset kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut. Laste igapäevatoimingud ja vabategevus annavad võimaluse eakohaseks arenguks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks.

Võimetekohasus

Õppe- ja kasvatustegevus on ealiselt ja arenguliselt sobiv. Kasvatus- ja arendustegevuses arvestatakse lapse individuaalseid, vanuselisi ja soolisi iseärasusi. Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest lapsele ajas ja ruumis tuttavast. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse üksikult üldisemale.

Järjepidevus

Lasteaias toimub süsteemne, järjepidev ja eesmärgistatud arendamine ja harjumuste kujundamine lasteaiaõpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevuses ning mängudes. Õppetegevuses kasutatakse põhimõtet kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale, lähemalt kaugemale.

Integreeritus

Teadmiste andmine ja oskuste omandamine toimub läbi paljude erinevate tegevuste (Vaatlused), vestlused, õppekäigud, lastekirjandus, kunst, lavastamine, muusika, liikumine, võrdlemine, mäng jpm). Õppe- ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad (koduloolisuse põhimõte).

Individuaalsuse arvestamine

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldus võimaldab lasteaiaõpetajal töötada lapsega individuaalselt. Individuaalses töös arvestatakse lapse iseloomu, võimeid, oskusi, kodust olukorda ja arengupotentsiaali.