Lasteaia kodukord

Kuusalu Lasteaia Jussike (edaspidi lasteaed) kodukord on kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõike 1 alusel hoolekogu 21. aprilli 2016. a. otsusega.

1. Üldsätted

1.1. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.2. Kodukord ei sätesta üldjuhul neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.
1.3. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteaia veebilehel ja oma lapse rühmas.

1.4. Kodukorras esitatakse:

  • lapsevanemate teavitamine;
  • lapse lasteaeda toomine ja lasteaiast kojuviimine;
  • nõuded lapsele, lapsevanemale ja töötajale;
  • nõuded lapse riietusele;
  • ootused lapse käitumisele;
  • laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord ja tegevuskavad;
  • kodukorra muutmise kord.

2. Lapsevanemate teavitamine

2.1. Lasteaed teavitab lapsevanemat suusõnaliselt, rühma infostendi vahendusel, e-lahenduse vahendusel ja lasteaia veebilehe kaudu.

3. Lapse lasteaeda toomine ja lasteaiast kojuviimine

3.1. Laps tuleb lasteaeda ja lahkub lasteaiast koos lapsevanemaga või tema poolt volitatud isikuga. Lapse toomisel lasteaeda peab lapsevanem või tema poolt volitatud isik andma lapse vahetult üle rühmaõpetajale. Lasteaiast lahkudes veendub lapsevanem, et õpetaja on lapse lahkumisest teadlik.

3.2. Koolieelik (erandjuhul ka noorem laps) võib tulla iseseisvalt lasteaeda ja lasteaiast koju minna ainult lapsevanema vastutusel ja kirjaliku avalduse alusel. Avaldus esitatakse direktorile. Kokkuleppelise otsuse langetamisel vaadeldakse iga juhtumit eraldi (lapse iseseisvus, pere vastutustundlikkus, iseseisvalt läbitava teekonna ohutus).

3.3. Lapse võib tuua lasteaeda lapsevanemale sobival ajal, kuid lasteaia päevakava häirimata. Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine ei tohi üldjuhul segada une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevust (koolieelse lasteasutuse seadus § 18; sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” § 14).

3.4. Kui laps sööb hommikusööki, toob lapsevanem lapse lasteaeda hiljemalt 10-15 minutit enne päevakavas kehtestatud hommikusöögi kellaaega. Kui laps hommikusööki ei söö, toob lapsevanem lapse lasteaeda hiljemalt 10-15 minutit enne päevakavas kehtestatud õppe- ja kasvatustegevuse algust.

3.5. Lapse hilisema lasteaeda toomise korral on lapsevanem kohustatud sellest lasteaeda hiljemalt kella 9.00-ks teavitama.

3.6. Last ei lubata lasteaeda, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist (sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” § 13). Haigustunnused on: põletikulised silmad, tuulerõugete vm nakkushaiguse lööve, kõhulahtisus, oksendamine, ainult palavik või palavik, millega kaasneb nohu ja/või köha (kooskõlastatud Terviseametiga).

3.7. Lapsevanem jälgib lapse tervist ja vastutab selle eest, et laps on lasteaeda toomisel terve.

3.8. Haigena lasteaeda toodud või lasteaias haigestunud lapse terviseseisundi üle on õigus otsustada tervishoiutöötajal või rühma õpetajal. Õpetajal on õigus keelduda lapse vastuvõtmisest või korraldada vanema poolt lapse kojuviimine.

3.9. Lasteaia töökorralduses on kasutusel valverühmade süsteem. Valverühmad on lastele, kelle vanemad käivad tööl ja tööaeg ei võimalda lastele varem järele tulla.

3.10. Lapsevanem tuleb lapsele lasteaeda järele hiljemalt 10-15 minutit enne lasteaia sulgemist (riietumise aeg).

3.11. Lapsevanem, kes mingil põhjusel ei jõua lapsele enne lasteaia sulgemist järele, on kohustatud sellest rühma õpetajale teatama.

4. Nõuded lapsele, lapsevanemale ja töötajale

4.1. Lasteaiahoonesse sisenemiseks ja sealt väljumiseks kasutavad lapsed ja lapsevanemad üldjuhul rühma sissepääsu (väljaarvatud üritused ja muud sündmused).

4.2. Lasteaia territooriumil ei viibi lapsi lasteaeda saatvad lemmikloomad.

4.3. Lasteaeda ei anta lastele kaasa raha, hinnalisi mänguasju ja üldjuhul maiustusi.

4.4. Lasteaeda on lubatud mänguasju kaasa võtta rühmas kokku lepitud korra järgi.

4.5. Maiustuste lasteaeda toomine on lubatud vaid sünnipäevadel ja tähtpäevadel ning arvestades kõikide rühma lastega. Maiustuste valikul konsulteerib lapsevanem rühmaõpetajaga.

4.6. Lasteaed ei vastuta kaasa võetud mänguasjade ja esemete kadumise või purunemise eest.

4.7. Lasteaeda ei ole lubatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi kujutavaid mänguasju.

4.8. Lasteaia töötajal on õigus võtta lasteaeda kaasa toodud mänguasi või ese hoiule, kui see on mingil moel lastele kasutamiseks sobimatu, katkine või ebahügieeniline või kui eseme kasutamine lapse poolt häirib rühma toiminguid. Ese tagastatakse päeva lõppedes lapse vanematele.

4.9. Lasteaias ei anta lastele ravimeid (sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” § 13).

4.10. Lapsed ega täiskasvanud ei sõida lasteaia territooriumil jalgrattaga, rulluiskudega või rulaga. Jalgrattasõit on lastele lubatud organiseeritud jalgrattapäevadel, mil lapsed on kohustatud kandma kiivrit (võimalusel ka muid turvakaitseid).

4.11. Lapsed viibivad ja liiguvad lasteaiahoones ja territooriumil täiskasvanud saatjaga.

4.12. Lapsevanem võib viibida kõikidel lasteaia üritustel, millel osalemiseks soovitame kaasa võtta vahetusjalatsid.

4.13. Rühma kodukorra ja reeglid lepivad rühma töötajad kokku rühma laste ja lapsevanematega.

5. Nõuded lapse riietusele

5.1. Lapsevanem jälgib, et lapsel oleksid kaasas sisejalanõud, võimlemisriided (särk ja püksid), piisavalt vahetusriideid ja isiklikud hügieenivahendid (kamm või hari).

5.2. Lapse õueriided ja jalatsid on ilmastikukindlad ja lastele ohutud (vältida pikki salle, nööre jm. ohtlikke detaile).

5.3. Lapse riided ja sisejalanõud on lapsele riietumiseks eakohased ja kergesti selga-jalga pandavad ning ära võetavad. Lapse riided on puhtad. Sisejalanõud on libisemiskindla tallaga ja püsivad kindlalt jalas.

5.4. Rühmaõpetaja võib vajadusel nõuda riietusesemete ja jalanõude märgistamast.


6. Ootused lapse käitumisele

6.1. Laps juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest, mis on omandatud kodus ning omandatakse edasi lasteaias.

6.2. Laps oma käitumisega peab lugu teistest inimestest, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda.

7. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest teavitamine, nende juhtumite lahendamine ning meetme rakendamine

7.1. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise ning juhtumite lahendamise ja meetme rakendamise korraldamiseks koostab direktor tegevuskavad, mis kuuluvad lisana kodukorra juurde.

7.2. Vaimse ja füüsilise turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse direktorit, kelle pädevuses on korraldada juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise üleandmine väljaspool lasteasutust olevatele isikutele või asutustele.

7.3. Lapse, vanema või lasteaia töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, hinnatakse selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust. Piisavalt tõsise juhtumi korral reageeritakse kiiresti, rakendades pedagoogilisi või andragoogilisi võtteid või vajadusel tõkestatakse edasine sobimatu käitumine ning pöördutakse politsei poole.

8. Kodukorra muutmise kord

8.1. Lasteaia kodukorda muudetakse:

  • seoses muudatustega seadusandluses;
  • lähtuvalt igapäevase tegevuse käigus üles kerkinud vajadusest;
  • hoolekogu ettepanekul.

8.2. Kodukorra uuendamise korraldab direktor.

Lisa

Tegevuskava lapse haigestumise korral

Tegevus Teostaja
 1. Hinda lapse terviseseisunditõpetaja, tervishoiutöötaja
 2. Teata lapsevanemale või pere poolt määratud kontaktisikuleõpetaja, tervishoiutöötaja
 3. Taga lapsele vanema poolt kojuviimiseni sobiv keskkond ja järelevalveõpetaja, tervishoiutöötaja

Tegevuskava lapsega juhtunud õnnetusjuhtumi korral

TegevusTeostaja
 1. Hinda olukorda ja lapse terviseseisunditõpetaja, tervishoiutöötaja
 2. Anna vajadusel esmaabiõpetaja, tervishoiutöötaja
 3. Kergema trauma korral teata lapsevanemale või pere poolt määratud kontaktisikule ja jäta laps jälgimiseleõpetaja, tervishoiutöötaja
 4. Vajadusel helista 112 – pea nõu või kutsu kiirabi ja teata lapsevanemaleõpetaja, tervishoiutöötaja
 5. Informeeri juhtkondaõpetaja, tervishoiutöötaja

Tegevuskava lapse kadumise korral

TegevusTeostaja
1. Teata kolleegile ja kutsu ta laste juurdeõpetaja
2. Teata lapsevanemale või pere poolt määratud kontaktisikuleõpetaja
3. Teata juhtkonnaleõpetaja
4. Korralda lapse otsinguddirektor, töötajad, kes ei ole seotud laste järelevalvega
5. Helista politseisse (112)direktor, õppealajuhataja

Tegevuskava juhul, kui vanem ei tule lapsele päeva lõppedes järele

TegevusTeostaja
1. Helista lapsevanemale või pere poolt määratud kontaktisikule ja selgita välja põhjus õpetaja 
2. Vanematega ühenduse mittesaamise korral teavita politseid (112) ja toimi politsei juhtnööride järgi õpetaja 
3. Informeeri juhtkonda õpetaja

Tegevuskava juhul, kui vanem on lapsele järele tulles joobes

TegevusTeostaja
1. Teata lapsevanemale, et ei saa last vanema joobeseisundi kahtluse tõttu üle andaõpetaja
2. Helista lapse teisele vanemale või pere poolt määratud kontaktisikule, teata olukorrast ja palu korraldada lapse kojuviimineõpetaja
3. Informeeri juhtkondaõpetaja
4. Joobes vanema ebaadekvaatse või agressiivse käitumise korral helista politseisse (112)õpetaja
5. Informeeri vajadusel lastekaitsetöötajatõpetaja

Tegevuskava juhul, kui on alust kahtlustada lapse väärkohtlemist

TegevusTeostaja
1. Hinda olukorda ja lapse terviseseisunditõpetaja, tervishoiutöötaja
2. Täpsusta lapsega olukordaõpetaja
3. Väärkohtlemise kahtluse korral informeeri juhtkonda ja lastekaitsetöötajatõpetaja
4. Füüsilise väärkohtlemise kahtluse korral informeeri lastekaitsetöötajat ja vajadusel teata politseisse (112)õpetaja, direktor