Kasvatusväärtused

Kasvatus on paik, kuhu sajab sisse ükskõik mida – sõnu, viha, tundeid, tegusid, mõtteid, väsimust, armastust, sihikindlust …

Spaggiovi

Eeskuju

Õpetaja isiksuslik mõju lapse väärtushinnangute kujunemisele, lapse positiivsete külgede rõhutamine.

Tunnetuslikud väärtused

Aitavad aru saada sellest, mis on oluline inimeses endas ja väljaspool seda. Rühmas luuakse demokraatlik keskkond ja positiivne õhkkond, laps kaasatakse otsuste langetamisse, vastutuse kandmisse ja jagamisse. Rühma täiskasvanute ja laste positiivsed iseloomuomadused rikastavad üldist õhkkonda. Täiskasvanud väljendavad oma armastust ja austust laste vastu, aitavad neil olla edukad ja kujundavad seeläbi nende positiivset enesehinnangut. Laste abil ja toel luuakse rühmas kindlad reeglid, milles täiskasvanu ja laps omavahel kokku lepivad. Reeglite abil on võimalik korrigeerida laste vääritut käitumist. Laps õpib lahendama konflikte vägivalda kasutamata.

Eetilised väärtused

Väljendavad inimese meelsust, see on inimese subjektiivne tahe, mis püüab teha head. Kujuneb tahe olla aus ja õiglane. Õpetaja on eelkõige aus iseenda vastu ja aus ka laste vastu ning õhutab seeläbi lastes tahet käituda õigesti. Heasoovlikkus: kõik saab alguse lasteaia töötajast. Täiskasvanud on üksteise ja laste vastu sõbralikud. Nii tagatakse lastele meeldiv keskkond ja heasoovlikkuse kujunemiseks soodne pinnas.

Õiguslikud väärtused

Määravad vahekorra üksikute laste, lapse ja täiskasvanu, lapse ja ühiskonna vahel. Teadmised  ühiskonnast ja riigist, isamaa-armastus, lugupidamine korra vastu, õigluse austamine.

Esteetilised väärtused

Kirjandus, muusika, kunst, viisaka käitumise reeglid, jne. toetavad lapse esteetiliste eelistuste ja hoiakute kujunemist.

Vitaalsed väärtused

Jõud, osavus, tervis, meelte teravus, kehaline vormisolek, hügieeniharjumused. Õpetaja eeskujul ja innustusel kujuneb lapses tahe olla terve, tugev ja vaimselt erk.

Väärtuste õpetamine läbi õppekava

Lapsed saavad palju teadmisi, kuid ei tule alati toime nende iseseisva kasutamisega. Õpetaja innustab last avaldama reageeringuid selle kohta, mida ta kogeb lugemise, kirjutamise, joonistamise, arutelude jne. kaudu. Lapses areneb soov olla õppimises edukas.