Lasteaia arengukava

Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava on dokument, mis määrab ära meie lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad aastateks 2023 – 2025 ja tegevuskava kolmeks õppeaastaks.  Arengukava koostamisel lähtusime koolieelse lasteasutuse seadusest, Kuusalu valla arengukavast ja sisehindamise tulemustest. 

Lasteaia arengukava on orienteeruv, tõenäosuslik kava, mis sisaldab koostajate tahet. Arengukava koostamisprotsessis osalesid pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

Lasteaia arenduse põhieesmärgid:

  • Lasteaia juhtimine on töötajaid, lapsevanemaid ja kogukonda kaasav.
  • Lasteaia personal on avatud, ühiseid eesmärke taotlev ning motiveeritud enesearendusele ja koostööle.
  • Lasteaia huvigrupid on kaasatud lasteaia põhiväärtuste toetamisse.
  • Lasteaia töö-, mängu-, õpi- ja kasvukeskkond on turvalised.
  • Digilahenduste ja robootika laiem kasutamine loob täiendavaid võimalusi õppekasvatustöö rikastamiseks.