Õppekava

Meie õppekasvatustegevusel on kaks peaeesmärki:

1. Laps viibib arengut soodustavas ja turvalises keskkonnas, saab tuge ja julgustust kehaliseks, vaimseks ja sotsiaalseks, sealhulgas kõlbeliseks ja esteetiliseks arenguks, tal on võimalused ja tingimused uute teadmiste-oskuste omandamiseks ning individuaalseks ja loovaks mänguks.

2. Lasteaed ja kodu taotlevad lapse kasvatamisel, arendamisel ja õpetamisel ühiseid eesmärke. Lapsevanemad saavad tuge ja nõustamist lapse kasvatamisel ja arendamisel.

 • Lapse loomulik huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnanähtuste mõistmisel leiab toetamist, tal kujunevad eeldused tervikliku maailmatunnetuse kujunemiseks.
 • Laps omandab ea- ja võimetekohasel tasemel süstematiseeritud teadmisi, arusaamu, tõekspidamisi ja oskusi, tal kujunevad eeldused kasvada aktiivseks, vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, koostöövalmis inimeseks.
 • Laps tutvub ea- ja võimetekohasel tasemel uute mõistetega, tema sõnavara laieneb. Lapse mõtlemine, mälu, tähelepanuvõime, loovus ja eneseväljendusoskus arenevad.
 • Lapsel kujunevad eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja elukestvaks õppeks.
 • Laps õpib väärtustama oma tööd, tema positiivne “mina”-pilt tugevneb.
 • Lapsel kujuneb armastus oma kodu, kodumaa, selle inimeste, looduse ja kultuuri vastu. Laps tutvub eakohasel tasemel rahvakalendriga.
 • Laps huvitub loodusest, õpib märkama selle ilu, saab ettekujutuse inimese sõltuvusest loodusest ning vastutusest keskkonna säästmisel.
 • Laps tutvub erinevate kunstivormidega, kohaliku ja rahvusliku kultuuriga, võimaluse korral ka teiste kultuuridega.
 • Laps kogeb erinevaid emotsioone, tema tundeelu rikastub.
 • Lapsel kujuneb arusaam erinevate inimeste erinevatest võimetest ja oskustest. Tal kujunevad eeldused kasvada mõistvaks, kaastundlikuks, hoolivaks ja teisi austavaks inimeseks.
 • Laps õpib eakohasel tasemel oma tervist hoidma, õigesti toituma ja tervislikust liikumisest rõõmu tundma.